İyi İmalat Uygulamaları – GMP

 

Çevre Bakanlığından :

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; iyi laboratuvar uygulamaları prensipleri ve test laboratuvarlarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kozmetik ürünler, pestisitler, tıbbi farmasotik ürünler, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddeleri ve 11 Temmuz 1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki madde ve müstahsarların içinde yer alan sentetik kimyasal, doğal veya biyolojik orijinli madde veya organizmaların fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik testleri ile iştigal eden laboratuvarları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; Çevre Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Yem Kanunu, Su Ürünleri Kanunu ile Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

Yetkili Kamu Kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kozmetik ürünler, pestisitler ve tıbbi farmasotik ürünlerin kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Veteriner ilaçları, pestisitler, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddelerinin kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nı,

c) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki madde ve müstahsarların kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Çevre Bakanlığı’nı,

Yeterlilik Belgelendirmesi: Laboratuvarların bu Yönetmelik ilkelerine ve ilgili standart çalışma yöntemlerine uygun olarak testlerin gerçekleştirilmesinde yeterliliğinin belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Üye Devletler: Avrupa Birliği’ne üye olan devletleri,

Belgelendirme: Laboratuvarların iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine ve standart çalışma prosedürlerine uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetlerini,

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) : Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

Çalışma: Yetkili kurum ve kuruluşlara sunmak için tasarlanmış, test maddelerinin özellikleri ve/veya güvenirlikleri ile ilgili veriler elde etmek için laboratuvar şartlarında, arazide veya serada yapılan testleri,

Test Laboratuvarları: Çalışmaların gerçekleştirilmesinde gerekli olan personel ve tesis ile ilgili birimleri, çalışmaların birden fazla yerde yürütülmesi durumunda çalışma yöneticisinin atandığı tüm test yerleri tek tek veya birlikte test laboratuvarlarını,

Test Yeri: Çalışma aşamalarının yürütüldüğü yerleri,

Test Laboratuvarları Yönetimi:Test laboratuvarlarının iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak işletilmesini ve organizasyonunu sağlayan, yasal yetkisi ve sorumluluğu olan kişileri,

Test Yeri Yönetimi: Çalışma aşamalarının iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi veya kişileri,

Sponsor: Çalışmalar için test laboratuvarlarını görevlendiren, destekleyen kurum veya kuruluşu,

Çalışma Yöneticisi: Çalışmaların yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

Baş Uzman: Birden fazla yerde yapılan çalışmalarda çalışma yöneticisini temsil eden ve görevlendirildiği çalışma aşamalarının her biri için belirlenmiş yetkiye sahip olan kişiyi,

Kalite Güvence Programı : Çalışmaların yürütülmesinden bağımsız olarak, personelin de dahil olduğu test laboratuvarları yönetiminin iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygunluğunu sağlamak için planlanmış ve tanımlanmış sistemi,

Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP) : Çalışma planı veya test rehberlerinde detaylı olarak açıklanmayan faaliyetlerin veya testlerin nasıl yapılacağını açıklayan yazılı dokümanları,

Düzeltici Faaliyet Programı:Test ortamında iş yükünün değerlendirilmesine ve çalışmaların izlenmesine yardımcı olacak bilgilerin derlenmesine ilişkin programı,

Kısa Süreli Çalışmalar: Geniş çapta kullanılan rutin teknikler ile kısa süreli çalışmaları,

Çalışma Planı : Çalışmanın amacını, test planını açıklayan ve yapılan değişiklikleri içeren dokümanı,

Çalışma Planı Değişiklikleri: Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmış değişiklikleri,

Çalışma Planı Sapmaları: Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmamış değişiklikleri,

Test Sistemleri: Çalışmalarda kullanılan biyolojik, kimyasal veya fiziksel sistemler veya bunların bileşimi,

Ham Veri: Çalışmada elde edilen orijinal gözlemler ve faaliyetlerin sonuçlarını içeren orijinal laboratuvar kayıtları ve dokümantasyon veya bunların onaylı kopyalarını, (örneğin; fotoğraflar, mikrofilm, mikrofiş kopyaları, bilgisayar ortamında okunabilir ortamlar, gözlemler, otomatik cihazlarda elde edilen kaydedilmiş veriler),

Örnek: İnceleme, analiz veya muhafaza amacıyla test sisteminden alınan maddeyi,

Test Başlangıç Tarihi: Çalışmaya özgü ilk verinin alındığı tarihi,

Test Bitiş Tarihi: Çalışmada son verinin alındığı tarihi,

Çalışma Başlangıç Tarihi : Çalışma yöneticisinin çalışma planını imzaladığı tarihi,

Çalışma Bitiş Tarihi: Çalışma yöneticisinin sonuç raporunu imzaladığı tarihi,

Test Maddesi: Çalışmaya konu olan maddeyi,

Kontrol Maddesi: Test maddesinin karşılaştırılmasında kullanılan maddeyi,

Seri: Belirli üretim aşamasında üretilen test maddesi veya referans maddesinden alınan ve bütününü temsil eden belirli miktarı,

Taşıyıcı: Test sisteminin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için test veya referans maddelerinin karıştırılmasında veya çözülmesi veya dağıtılmasında taşıyıcı olarak kullanılan herhangi bir taşıyıcı maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Yetkili Kamu Kuruluşunun Bildirimi, Uygunsuzluklar ve Önlemlerin Bildirimi

Genel Hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamındaki test laboratuvarları Ek’te ifade edilen kriterlere uygun olarak çalışır.

Yetkili Kamu Kuruluşu iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak testleri gerçekleştirilen kozmetik ürünler, pestisitler, tıbbi farmasotik ürünler, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddeleri, kimyasal madde ve müstahsarların, İLU prensipleri ile ilgili sebeplere istinaden piyasaya arz edilip hizmete sunulmasına engel, sınırlama ve yasak getiremez.

Yetkili Kamu Kuruluşunun Bildirimi

Madde 6 — Test laboratuvarlarının yeterliliğini belgelendiren Yetkili Kamu Kuruluşu Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirilir.

Uygunsuzluklar ve Önlemlerin Bildirimi

Madde 7 — Yetkili Kamu Kuruluşu, tayin ettiği test laboratuvarının Ek’teki kriterleri karşılamadığı veya karşılamanın sona erdiğini tespit ederse verilen belge geri alınır. Yetkili Kamu Kuruluşu bu konuda ilgili tarafları derhal haberdar eder ve belgenin tamamen ya da belirli testler için geri alınıp alınmadığını belirtir.

Testlerin, İLU prensiplerine ve bu Yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesine ve doğrulanmasına rağmen sonuçlar, kimyasal maddenin insan ve çevreye zararlı olduğunu gösteriyor ise ve Yetkili Kamu Kuruluşu bu konuda sağlam delillere sahip ise; bu kimyasal madde veya maddelerin satışa sunulmasını geçici olarak yasaklayabilir ya da özel şartlara bağlayabilir. Bu karar gerekçeleriyle beraber Müsteşarlık kanalı ile Komisyona ve üye ülkelere vakit geçirmeden bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Test Laboratuvarının Tayini, Denetleme ve Çalışmaların Kontrolü, Belgelendirme Usulleri

Test Laboratuvarlarının Tayini

Madde 8 — Yetkili kamu kuruluşları test laboratuvarlarını tayin ederken Ek’deki kriterleri esas alır.

Denetleme ve Çalışmaların Kontrolü

Madde 9 — Test laboratuvarlarının denetlenmesi ve çalışmaların kontrolü İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Belgelendirme Usulleri

Madde 10 — Test laboratuvarının belgelendirilmesi, belgenin geri alınması ve sınırlandırılması yetkisi Yetkili Kamu Kuruluşuna aittir.

Test laboratuvarlarının belgelendirilmesi usulleri yetkili kamu kuruluşları tarafından hazırlanacak tebliğ ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum,Yürürlük ve Yürütme

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum

Madde 11 — Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin iyi laboratuvar uygulamaları prensipleri ve kimyasal maddelerin testlerinde kullanımın doğrulanmasına ilişkin 87/18/EEC sayılı Direktif ile iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerinin teknik gelişmelere uyumu hakkındaki 99/11/EC Direktif ekinin uyumu için hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Çevre Bakanı yürütür.

 

EK

 

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ

1. Laboratuvar Yönetimi ve Personel

1.1. Laboratuvar Yönetiminin Sorumlulukları

1. Her laboratuvar yönetimi test laboratuvarlarının iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

2. Aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İLU prensipleriyle belirlenen, test kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme ve uygulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar,

b) Çalışmaların İLU prensiplerine uygun ve zamanında gerçekleştirilmesinde gerekli olan, kalifiye ve yeterli sayıda personel, ekipman, malzemeleri ve diğer uygun şartları sağlar,

c) Bütün uzman ve teknik personelin nitelik, eğitim, tecrübe ve görev tanım kayıtlarını muhafaza eder,

d) Personelin gerçekleştirilecek çalışmalardaki görevlerini açıkça anlaması sağlanır, gerektiğinde bu yönde eğitim verilir,

e) Uygun ve teknik olarak geçerli standart çalışma prosedürlerinin kullanılmasını sağlar, izler, orijinal ve güncelleştirilmiş SÇP’ni onaylar,

f) Kalite güvence programı oluşturur ve gerekli yetki ile sorumluluğa sahip ve yeterli sayıda personel görevlendirilerek Kalite Güvence Programı sorumluluğunu İLU prensipleri doğrultusunda uygular,

g) Çalışma başlama tarihinden önce her çalışma için uygun nitelik, eğitim ve tecrübeye sahip çalışma yöneticisi atar. Çalışma yöneticinin atanması, görevden alınması ve görev yerinin değiştirilmesi oluşturulan ilgili prosedürlere uygun olarak yapılır ve dokümante edilir,

h) Birden fazla yerde yapılan çalışmalarda, eğer gerekli ise, baş uzman atar. Baş uzman çalışmanın bütün safhalarını denetleyebilecek tecrübe, eğitim ve niteliğe sahip olmalıdır. Baş uzmanın atanması, görev yerinin değiştirilmesi ve görevden alınmasını oluşturulan ilgili prosedürlere uygun olarak yapar ve dokümante eder,

i) Dokümante edilmiş çalışma planının çalışma yöneticisi tarafından onaylanmasını sağlar,

j) Çalışma yöneticinin, onaylanmış çalışma planını kalite güvence personeline ulaştırmasını sağlar,

k) Bütün standart çalışma prosedürlerinin dosyalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar,

l) Arşivden sorumlu personel atanmasını sağlar,

m) Düzeltici Faaliyet Programının muhafazasını sağlar,

n) Test Laboratuvarlarının çalışma gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar,

o) Birden fazla yerde yapılan çalışmalarda, çalışma yöneticisi, baş uzman, kalite güvence programı ve çalışma personeli arasındaki haberleşme sistemini oluşturur,

p) Test ve referans maddelerinin uygun şekilde kimliğinin belirlenmesini sağlar,

r) Amaca uygun bilgisayarlı sistemlerin kurulması ve geçerliliğinin sağlanması, çalıştırılması ve muhafazası için İLU prensiplerine uygun prosedürler oluşturur.

3. Çalışma safhaları tek test yerinde gerçekleştiriliyorsa ve test yeri yönetimi atanmışsa yukarıdaki tanımlanan 1.1.2 ( g ), ( i ) ve ( o ) bendi hariç diğer sorumluluklara sahiptir.

1.2. Çalışma Yöneticisinin Sorumlulukları

1. Çalışma yöneticisi çalışmaların kontrolünde tek odak nokta olup çalışmaların tamamının yürütülmesinden ve sonuç raporunun hazırlanmasından sorumludur.

2. Bu sorumluluklar aşağıdaki faaliyetleri kapsar, ancak sadece bu faaliyetlerle sınırlandırılmaz. Çalışma yöneticisi:

a) Çalışma planını ve bu planda yapılan değişiklikleri yazılı olarak onaylar,

b) Çalışma planının kalite güvence personeline iletilmesini ve çalışmaların gerçekleştirilmesi esnasında yapılan değişikliklerin anında kalite güvence personeline bildirilmesini sağlar,

c) Çalışma planının, yapılan değişikliklerin ve standart çalışma prosedürlerinin çalışma personeline iletilmesini sağlar,

d) Birden fazla yerde yapılan çalışmalarda, çalışma planı ve final raporunda baş uzmanın görevi, çalışmaların gerçekleştirildiği test yeri ve test şartlarının belirtilmesini ve tanımlanmasını sağlar,

e) Çalışma planında belirlenen prosedürlerin izlenmesi, çalışma planında sapmaların çalışmaların bütünlüğü ve kalitesine etkisinin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi, gerekli ise düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve çalışmaların yürütülmesi esnasında standart çalışma prosedürlerinde meydana gelen sapmaların kabul edilmesini sağlar,

f) Elde edilen tüm ham verilerin dokümante ve kayıt edilmesini sağlar,

g) Çalışmalarda kullanılan bilgisayarlı sistemlerin geçerliliğini sağlar,

h) Verilerin geçerliliğinin ve doğruluğunun sorumluluğunu kabul ettiğini göstermek için final raporunu imzalar ve tarihini atarak, çalışmanın İLU prensipleriyle uygunluk derecesini belirtir,

i) Çalışma tamamlandıktan sonra, çalışma planını, final raporunu, ham verileri ve yardımcı malzemelerin arşivlenmesini sağlar.

1.3. Baş Uzmanın Sorumlulukları

Baş Uzman görevlendirildiği çalışma aşamalarının İLU prensiplerine uygun olarak yürütülmesini sağlar.

1.4. Çalışma Personelinin Sorumlulukları

1. Çalışmanın yürütülmesinde görevli tüm personel İLU prensiplerini bilir ve çalışmalarında uygular,

2. Çalışma personeli, ilgili çalışma planına ve uygun standart çalışma prosedürlerine sahip olur. Bu dokümanlarda belirtilen talimatlara uyar. Talimatlarda oluşabilecek sapmalar dokümante edilir ve çalışma yöneticisine ve / veya uygunsa baş uzmana iletilir,

3. Tüm çalışma personeli, ham verileri anında ve tam olarak İLU prensiplerine uygun şekilde kaydeder ve verilerin kalitesinden sorumlu olur,

4. Çalışma personeli, sağlık önlemlerini uygulayarak kendileri için oluşan riski en aza indirir ve çalışmanın bütünlüğünü sağlar. Çalışmayı olumsuz yönde etkileyen sağlık ve tıbbi şartları ilgili kişiye bildirerek çalışmalarda gerekli önlemlerin alınması sağlar,

2. Kalite Güvence Programı

2.1. Genel

1. Test laboratuvarları, çalışmaların İLU prensiplerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak için dokümante edilmiş kalite güvence programına sahip olur,

2. Kalite güvence programı, yönetim tarafından görevlendirilen ve doğrudan yönetime karşı sorumlu olan, test prosedürlerini bilen kişi ya da kişilerce yürütülür,

3. Bu kişi veya kişiler çalışmaların yürütülmesinde görevlendirilemez.

2.2. Kalite Güvence Personelinin Sorumlulukları

Kalite güvence personelinin sorumlulukları aşağıdaki faaliyetleri içerir; kalite güvence personeli:

a) Test laboratuvarlarında kullanılan onaylanmış standart çalışma prosedürleri ve çalışma planlarının kopyalarını muhafaza eder ve güncelleştirilmiş faaliyet programına ulaşabilir,

b) Çalışma planının İLU prensiplerini karşılayacak bilgileri içerdiğini doğrular, bu doğrulamayı dokümante eder,

c) Bütün çalışmaların İLU prensiplerine uygun olarak yürütüldüğünü belirlemek için denetlemeleri yapar. Denetlemelerde ayrıca çalışma planları ve standart çalışma prosedürlerinin çalışma personeline iletilip iletilmediği ve çalışmaların bu prosedürlere göre yürütülüp yürütülmediğini belirler.

Denetlemeler kalite güvence programı standart çalışma prosedürlerinde belirlendiği gibi üç şekilde olabilir:

- Çalışmaya dayalı denetlemeler,

- Laboratuvar şartlarına dayalı denetlemeler,

- Yönteme dayalı denetlemeler.

Bu denetlemelerin kayıtlarını muhafaza eder,

d) Metodların, prosedürlerin ve gözlemlerin tam olarak açıklandığını, rapor edilen sonuçların doğru ve tam olarak ham verileri yansıttığını doğrulamak için sonuç raporunu denetler,

e) Denetleme raporlarını hazırlar ve hemen yönetime, çalışma yöneticisine, eğer varsa baş uzmana ve diğer yöneticilere de iletir,

f) Final raporu ile birlikte denetleme şekli ve tarihi, denetlenen çalışma aşamaları, yönetime, çalışma yöneticisine ve varsa baş uzmana belirli tarihlerde yapılan denetlemelerin sonucunu da içerecek şekilde belge hazırlar ve yönetime, çalışma yöneticisine ve varsa baş uzmana sunar. Bu belge, sonuç raporunun ham verileri yansıttığının doğrulanmasına yardımcı olur.

3. Test Laboratuvarları

3.1. Genel

1. Test laboratuvarları, çalışmanın geçerliliğini bozucu etkileri en aza indirgeyecek ve çalışmanın gereksinimlerini karşılayacak uygun büyüklüğe, yapıya ve yerleşime sahip olur.

2. Çalışmaların uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere farklı faaliyetler için test laboratuvarları uygun şekilde planlanır.

3.2.Test Sistemi

1. Test laboratuvarları, tehlikeli olduğu bilinen veya şüphelenilen madde ve organizmalarla ilgili test sistemlerinin ve projelerin izolasyonunu sağlamak için, yeterli sayıda oda veya alanlara sahip olur.

2. Test sistemlerinin bozulması kabul edilebilir seviyede tutmak amacıyla, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve kontrolü için uygun odalar veya alanlar olur.

3. Malzemelerin ve teçhizatların muhafazası için uygun depolar olur. Bu depolar, test sistemleri için ayrılan odalar veya alanlardan ayrı olur ve kirlenmeye ve/veya bozulmaya karşı uygun koruma sağlayacak şekilde düzenlenir.

3.3. Test ve Referans Maddeleri

1. Test ve referans maddelerinin kabulü, depolanması ve test maddelerinin bir taşıyıcı ile karıştırılması için ayrı odalar ve/veya alanlar olur.

2. Test maddelerinin depolandığı odalar veya alanlar test sistemlerinin bulunduğu oda veya alanlardan ayrı olur. Depolar tehlikeli maddelerin güvenli muhafazasının temini ve kimliğinin, derişiminin, saflık ve kararlılığının korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

3.4. Arşiv

Arşiv, şahit numune ve test madde örneklerinin, final raporunun, ham veri ve çalışma planının tekrar kullanılması ve güvenli depolanmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Arşiv, içindekini zamansız bozulmadan koruyacak şekilde planlanır.

3.5. Atık Bertarafı

Atık bertarafı ve muamelesi, çalışmaların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak şekilde yapılır. Atıkların uygun bir şekilde toplanması, depolanması, bertaraf şartları, temizlenmesi ve taşınması için talimatlar bulundurulur.

4. Cihazlar, Malzemeler ve Reaktifler

1. Çalışmalarla ilgili çevresel faktörlerin kontrolü, verilerin elde edilmesi, saklanması ve tekrar kullanılması için kullanılan cihazlar, bilgisayarlı sistemler dahil, uygun şekilde yerleştirilir, yeterli kapasite ve tasarıma da sahip olacak şekilde planlanır.

2. Çalışmalarda kullanılan cihazlar standart çalışma prosedürlerine göre periyodik olarak denetlenir, temizlenir, bakımı ve kalibrasyonu yapılır. Bu faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilir. Eğer mümkünse kalibrasyon, ulusal ve uluslar arası ölçüm standartlarıyla izlenebilirliği sağlayacak şekilde olur.

3. Çalışmada kullanılan cihazların ve malzemelerin test sistemini olumsuz yönde etkilememesi sağlanır.

4. Kimyasallar, reaktifler ve çözeltiler, mümkünse derişimi de belirtilerek, son kullanma tarihi ve özel depolama şartlarını içerecek şekilde tanımlanır ve etiketlenir. Kaynağı, hazırlanma tarihi ve kararlılığı ile ilgili bilgilerin mevcut olması sağlanır. Son kullanma tarihi dokümante edilen değerlendirme ve analiz sonuçlarına dayalı olarak uzatılabilir.

5.Test Sistemleri

5.1. Fiziksel / Kimyasal

1. Fiziksel ve kimyasal verilerin elde edilmesinde kullanılan cihazlar uygun şekilde yerleştirilir, yeterli kapasite ve uygun tasarıma sahip olması sağlanır.

2. Fiziksel ve kimyasal testlerin bütünlüğü sağlanır.

5.2. Biyolojik

1. Verilerin kalitesini sağlamak için biyolojik test sistemlerinin bakımı, kontrolü, muhafazası ve depolanması için uygun şartlar oluşturulur ve sürdürülür.

2. Yeni alınan hayvan ve bitki test sistemleri, sağlık durumları değerlendirilene kadar mevcut sistemlerden ayrı yerlerde tutulur. Eğer normal olmayan ölüm veya hastalıklar olursa bu sistemler çalışmalarda kullanılmaz ve mümkünse insancıl yollardan yok edilir. Test başlama tarihinde, test sistemlerinde çalışmanın gerçekleştirilmesini olumsuz etkileyebilecek koşulların ve hastalıkların olmaması sağlanır. Çalışma süresince test sisteminde meydana gelen hastalıklar veya yaralanmalar, eğer çalışmaların bütünlüğünün sürdürülebilmesi için gerekli ise izole edilir ve tedavisi yapılır. Çalışmadan önce ve çalışma süresince, meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisi kayıt edilir.

3. Test sistemlerinin kaynağı, geliş tarihi, geliş koşulları kayıt ve muhafaza edilir.

4. Biyolojik test sistemleri, test ve referans maddelerine ilk uygulamadan önce uygun bir süre test çevresine uyum sağlaması için bekletilir.

5. Test sistemlerini uygun bir şekilde tanımlamak için, gerekli bütün bilgiler test sisteminin barınak veya konteynırlar üzerinde bulunur. Çalışma süresince barınak veya konteynırlardan alınan test sistemlerinin uygun kimliği taşıması sağlanır.

6. Kullanım süresince test sistemlerine ait, barınaklar veya konteynırlar uygun aralıklarla temizlenir ve sağlık koruma tedbirleri alınır. Test sistemi ile temas eden bütün malzemelerin çalışmaya engel olacak seviyede kirlilik taşımaması sağlanır. Hayvan yatakları uygun tarım uygulamalarına göre değiştirilir. Kullanılan haşere ilaçları dokümante edilir.

7. Sahada kullanılan test sistemleri çalışmaları engelleyebilecek, önceden kullanılmış pestisit ve toz sürüklenmesine maruz kalmayacak şekilde yerleştirilir.

6. Test ve Referans Maddeleri

6.1. Kabul, Muamele, Örnekleme ve Depolama

1. Test ve referans maddelerinin özellikleri, kabul tarihi, son kullanma tarihi, alınan orjinal miktarı, çalışmalarda kullanılan miktarı kayıt edilir ve kayıtlar muhafaza edilir.

2. Test ve referans maddelerinin saflığını ve kararlılığını temin etmek kirlenmeye ve karışmaya meydan vermemek için muamele, örnekleme ve depolama şartları tanımlanır.

3. Depolama kaplarında kimlik bilgileri, son kullanma tarihi ve özel depolama talimatları bulundurulur.

6.2. Karakterizasyon

1. Bütün test ve referans maddeleri uygun şekilde tanımlanır. (Örneğin, kod, Kimyasal Abstract Numarası (CAS No), adı ve biyolojik parametreler).

2. Her çalışmada, her bir test veya referans maddesi için tanım seri numarası, saflık, bileşim, derişim ve diğer belirleyici özellikleri içerir.

3. Test maddelerinin sponsor tarafından sağlanması durumunda, çalışmaya konu olan test maddesinin kimliğinin doğrulanması için test laboratuvarları ve sponsor arasında işbirliği ile oluşturulan bir mekanizma oluşturulur.

4. Tüm çalışmalar için test ve referans maddelerinin test koşullarında ve depolama şartlarında kararlılığının bilinmesi sağlanır.

5. Eğer test maddesi bir taşıyıcı ile uygulanıyorsa bu taşıyıcı içindeki kararlılığı, derişimi ve homojenliği belirlenir. Saha çalışmalarında test maddelerinin ( örneğin: tank karışımı) kararlılığı, derişimi ve homojenliği, laboratuvar deneyleriyle belirlenebilir.

6. Her bir test maddesi serisinden analitik amaçlarla alınan örnekler kısa süreli çalışmalar hariç bütün çalışmalar için muhafaza edilir.

7. Standart Çalışma Prosedürleri

1. Test laboratuvarları tarafından üretilen verilerin kalitesini ve bütünlüğünü temin etmek için test laboratuvarları yönetimi tarafından onaylanmış yazılı SÇP bulundurulur. SÇP’nde yapılan güncelleştirmeler test laboratuvarları yönetimi tarafından onaylanır.

2. Her bir test laboratuvarı birimi veya alanında, laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili geçerli SÇP’leri bulundurur. SÇP’ne ilave olarak, basılı test kitapları, analitik metodlar, makale ve kullanım kitapçıkları kullanılabilir.

3. Yapılan çalışma ile ilgili SÇP’nde meydana gelen sapmalar dokümante edilir ve çalışma yöneticisi, varsa baş uzman tarafından kabul edilir.

4. Aşağıda belirtilen test laboratuvarları faaliyet kategorileri ile ilgili SÇP’nin mevcut olması sağlanır, ancak sınırlandırılamaz. Aşağıda her bir başlıkta verilen ayrıntılar açıklayıcı örnek olarak düşünülebilir.

1. Test ve referans maddeleri; Kabul, kimlik, etiketleme, muamele, örnekleme ve depolama.

2. Cihazlar, malzemeler ve reaktifler,

a) Cihazlar: Kullanma, bakım, temizlik ve kalibrasyon,

b) Bilgisayarlı sistemler: geçerlilik, çalıştırma, bakım, güvenlik, değişiklik kontrolü ve yedekleme,

c) Malzemeler, reaktifler ve çözeltiler: Hazırlama ve etiketleme,

3. Kayıtların korunması, rapor hazırlama, depolama ve tekrar kullanımı. Bilgisayarlı sistemlerin kullanımı dahil çalışmaların kodlanması, veri toplama, raporların hazırlanması, indeksleme sistemleri, verilerin kullanımı,

4 - Test sistemi (varsa):

a) Test sistemi için yer ve çevresel koşullarının hazırlanması,

b) Test sisteminin kabulü, nakli, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, karakterizasyonu, tanımlanması ve bakımı ile ilgili prosedürlerin sağlanması,

c) Çalışmadan önce, çalışma süresince ve çalışmanın sonucunda test sisteminin hazırlanması, gözlemler ve incelemeler,

d) Çalışma süresi içinde ölmek üzere veya ölü bulunan test sistemleri için uygulanacak işlemler,

e) Otopsi ve histopatoloji’lerini de kapsayacak şekilde örneklerin toplanması, tanımlanması ve muamele edilmesi,

f) Test sisteminin test planına göre yerleştirilmesi,

5 - Kalite güvence prosedürleri:

Kalite güvence personelinin, planlama, program yapma, yerine getirme, dökümante etme ve raporlama denetleme çalışmaları,

8. Çalışma Performansı

8.1. Çalışma Planı

1. Her çalışma için, çalışma başlama tarihinden önce yazılmış çalışma planı bulundurulur. Çalışma planı çalışma yöneticisi tarafından onaylanır ve Bölüm II, 2.2 ( b) de açıklandığı gibi kalite güvence personeli tarafından İLU’na uygunluğu doğrulanır.

2. (a) Çalışma planında yapılan değişiklikler, çalışma yöneticisi tarafından doğrulanır, onaylanırı ve çalışma planı ile birlikte muhafaza edilir.

(b) Çalışma planında olan sapmalar çalışma yöneticisi ve/veya baş uzman tarafından tanımlanır, açıklanır, kabul edilir ve tarihi belirtilerek çalışma ham verileri ile birlikte muhafaza edilir.

3. Kısa süreli çalışmalarda, genel çalışma planını desteklemek için çalışmaya özgü ilaveler kullanılabilir.

8.2. Çalışma Planının İçeriği

Çalışma Planı en az aşağıdaki bilgileri içerir ancak sadece bu bilgilerle sınırlandırılamaz.

1. Çalışma, test maddesi ve referans maddenin tanımı

a) Tanımlayıcı başlık,

b) Çalışmanın amacını ve niteliğini açıklayan ifade,

c) Test maddesinin kod veya isimle tanımının belirtilmesi ( IUPAC; CAS NO, biyolojik parametreler vs.)

d) Kullanılan referans madde,

2. Test laboratuvarları ve sponsor ile ilgili bilgiler

a) Sponsor’un adı ve adresi,

b) Test laboratuvarları ve test yerlerinin adı ve adresi,

c) Çalışma yöneticisinin adı ve adresi

d) Baş uzmanın adı ve adresi, çalışma yöneticisi tarafından sorumluluğuna verilen çalışma sahaları,

3. Tarih

a) Çalışma planının çalışma yöneticisi tarafından imzalanarak onaylandığı tarih. Çalışmanın yapıldığı ülkede, eğer ulusal yönetmelik ve kanunlarla zorunlu ise, çalışma planının sponsor ve test laboratuvarları yönetimi tarafından imzalanarak onaylandığı tarih,

b) Teklif edilen test başlama ve tamamlama tarihleri,

4. Test metodları

Kullanılan, OECD test klavuzları veya diğer test klavuzları veya metodların referansları,

5. Çalışma ile ilgili konular

a) Test sisteminin seçilme nedenleri,

b) Test sisteminin karakterizasyonu, tür, suş, alt suş, kaynağı, sayısı, vücut ağırlık aralığı, cinsiyet, yaş ve diğer ilgili bilgiler gibi,

c) Uygulama metodu ve onun seçilme nedenleri,

d) Doz seviyesi ve/ veya derişim, sıklık ve uygulamanın süresi,

e) Çalışma prosedürlerinin kronolojik açıklaması, bütün metodlar, malzeme ve şartlar, analiz çeşidi ve sıklığı, ölçümler, gözlemler ve yapılan incelemeler ile eğer kullanılıyorsa istatistiksel metodları içerecek şekilde test planı hakkında ayrıntılı bilgi.

6. Kayıtlar

Muhafazası gereken kayıtların listesi.

8.3. Çalışmaların Yürütülmesi

 

1. Her çalışma farklı tanımlanır. Çalışma ile ilgili bütün maddeler bu tanımı taşır. Çalışmalardan alınan örnekler orjinin doğrulanması için tanımlanır. Bu tanım, çalışma ve örnek için izlenebilirliği sağlayacak şekilde olur.

2. Çalışma, çalışma planına uygun olarak yürütülür.

3. Çalışmalar süresince üretilen veriler anında, doğru ve okunaklı olarak kayıt edilir. Bu veriler imzalanır veya paraflanır ve tarih atılır.

4. Ham verilerde yapılan herhangi bir değişiklik önceki kaydın okunmasını engellemeyecek şekilde yapılır değişikliği yapan kişi tarafından değişikliğin nedeni belirtilerek tarihi atılır, imzalanır veya paraflanır.

5. Bilgisayarlı sistemlerde üretilen veriler, veriyi girmekten sorumlu kişi tarafından, veri girişi sırasında tanımlanır. Tasarımı verilerde yapılan değişikliklerin orjinal verilerin okunmasını engellemeyecek şekilde verilerin, muhafazasına, izlenmesine ve denetlenmesine olanak sağlayacak bilgisayarlı sistemler seçilir. Sistemler, verilerde yapılan değişikliklerin, değişikliği yapan kişi tarafından örneğin tarih, elektronik imza, kod vb. ile belirtilmesine olanak sağlar. Yapılan değişikliklerin nedenleri açıklanır.

9. Çalışma Sonuçlarının Rapor Edilmesi

9.1. Genel

1. Her bir çalışma için sonuç raporu hazırlanır. Kısa süreli çalışmalarda, standart sonuç raporuna çalışmaya özgü özel eklemeler yapılabilir.

2. Çalışmada görevli baş uzmanlar veya araştırmacılar, raporlarını imzalar ve tarihini atar.

3. Verilerin geçerliliğinin sorumluluğunun kabul edildiğini belirtmek için sonuç raporu çalışma yöneticisi tarafından imzalanır ve tarihi atılır. İLU prensiplerine uygunluk derecesi belirtilir.

4. Sonuç raporunda yapılan ilave ve değişiklikler, nedenleri açık bir şekilde düzeltme formunda belirtilerek çalışma yöneticisi tarafından imzalanır, tarihi atılır ve rapora dahil edilir.

5. Ulusal tescil veya düzenleyici otoritenin istekleri ile uyumlu bir sonuç raporu yeniden düzenlenirken, yetkililer sonuç raporunda değişiklik, ekleme ve düzeltme yapamazlar.

9.2. Sonuç Raporunun İçeriği

Sonuç raporu en az aşağıdaki bilgileri içerir,

1. Çalışma, test ve referans maddelerinin tanımı;

a) Tanımlayıcı başlık,

b) Test maddesinin kod veya isimle tanımlanması ( IUPAC, CAS No, Biyolojik parametreler vs.),

c) Referans maddesinin isimle tanımlanması,

d) Test maddesinin, saflık, kararlılık ve homojenliği içerecek şekilde özelliklerinin belirtilmesi.

2. Sponsor ve test laboratuvarları ile ilgili bilgiler;

a) Sponsorun adı ve adresi,

b) Test laboratuvarları ve test yerlerinin adı ve adresi,

c) Çalışma yöneticisinin adı ve adresi,

d) (Varsa) Baş uzman ve çalışma yerinin adı ve adresi,

e) Sonuç raporuna katkı sağlayan araştırmacıların adı ve adresi,

3. Tarih;

Test başlama ve bitiş tarihi,

4. Belge;

Yapılan denetlemelerin listesi ve tarihleri, denetlenen aşamalar, denetleme sonuçlarının yönetime, çalışma yöneticisine ve varsa baş uzmana rapor edildiği tarihleri içeren kalite güvence programı belgesi. Bu belge sonuç raporunda ham verilerin yansıtıldığının doğrulanmasına hizmet eder.

5. Malzemelerin ve test metodlarının tanımlanması;

a) Kullanılan metod ve malzemelerin tanımlanması;

b) OECD test klavuzu veya diğer test klavuzu veya metodun referans gösterilmesi;

6. Sonuçlar;

a) Sonuçların özeti;

b) Çalışma planınca gerekli olan bütün bilgi ve veriler;

c) İstatistiki anlamlılığın belirlenmesi ve hesaplamaları da içerecek şekilde sonuçların sunumu;

d) Sonuçların değerlendirilmesi, tartışılması ve uygun olduğunda sonuca bağlanması;

7. Depolama;

Çalışma planı, test ve referans madde numuneleri, örnekler, ham veri ve sonuç raporunun muhafaza edildiği yerler.

10. Kayıtların ve Malzemelerin Saklanması ve Depolanması

10.1. Aşağıda belirtilenler, yetkililerin uygun gördüğü sürede arşivde saklanmalıdır:

a) Her bir çalışma ile ilgili çalışma planı, ham veriler, test ve referans madde numuneleri, örnekler ve sonuç raporu;

b) Kalite güvence programı kapsamında gerçekleştirilen bütün denetlemelerin kayıtları ve düzeltici faaliyet programlarının kayıtları;

c) Personelin nitelikleri, eğitim, tecrübe ve görev tanımları;

d) Cihazların kalibrasyon ve bakım ile ilgili raporlar, kayıtlar;

e) Bilgisayarlı sistemlerin geçerliliği ile ilgili dökümanları;

f) Bütün SÇP’ler ile ilgili geçmişten bugüne tüm dosyalar;

g) Çevresel izleme kayıtları;

Gerekli saklama süresinin belirli olmadığı durumda, herhangi bir çalışma malzemesinin son durumu dökümante edilir. Her hangi bir nedenle gerekli saklama süresinden önce elden çıkarılan örnekler, test ve referans maddeleri için gerekçeleri belirtilerek dokümante edilir. Test ve referans madde numuneleri ve örnekler kalitesi bozulana kadar saklanır.

10.2. Arşivde muhafaza edilen malzemeler, düzenli depolama ve tekrar kullanılabilmeleri için indekslenir.

10.3. Arşiv, sadece yönetim tarafından yetki verilen kişiler tarafından kullanılır. Arşive giren ve çıkan malzemeler uygun bir şekilde kayıt edilir.

10.4. Eğer anlaşmalı test laboratuvarı veya arşiv birimi kapanırsa ve yasal olarak işi devir alan herhangi bir kurum yada kuruluş yoksa mevcut arşiv çalışma sponsorunun arşivine taşınır.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı iyi laboratuvar uygulamalarının denetlenmesi ve çalışmaların kontrolü ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, "İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesi Yönetmeliği" kapsamındaki test çalışmalarının planlandığı, yapıldığı, kayıt ve rapor edildiği laboratuvar şartlarının ve kurumsal işlemlerin iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygunluğunun denetlenmesi ve çalışmaların kontrolünü kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik;

Çevre Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Yem Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonu’nu,

Yetkili Kamu Kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kozmetik ürünler, pestisitler ve tıbbi farmasotik ürünlerin kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Sağlık Bakanlığını,

b) Veteriner ilaçları, pestisitler, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddelerinin kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki madde ve müstahsarların kontrolünden sorumlu olan ve test laboratuvarlarını belgelendiren Çevre Bakanlığını,

Üye Devletler: Avrupa Birliğine üye olan devletleri,

Yeterlilik Belgelendirmesi: Laboratuvarların bu Yönetmelik ilkelerine ve ilgili standart çalışma prosedürlerine uygun olarak testlerin gerçekleştirilmesinde yeterliliğinin belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Belgelendirme: Laboratuvarların iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine ve standart çalışma prosedürlerine uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetlerini,

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU): Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

Çalışma: Yetkili kurum ve kuruluşlara sunmak için tasarlanmış, test maddelerinin özellikleri ve/veya güvenirlikleri ile ilgili veriler elde etmek için laboratuvar şartlarında, arazide veya serada yapılan testleri,

Test Laboratuvarları: Çalışmalarının gerçekleştirilmesinde gerekli olan personel ve tesis ile ilgili birimleri, çalışmaların birden fazla yerde yürütülmesi durumunda çalışma yöneticisinin atandığı tüm test yerleri tek tek veya birlikte test laboratuvarlarını,

Test Yeri : Çalışma aşamalarının yürütüldüğü yerleri,

Test Yeri Yönetimi: Çalışma aşamalarının iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi veya kişileri,

Test Laboratuvarları Yönetimi: Test laboratuvarlarının iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak işletilmesini ve organizasyonunu sağlayan, yasal yetkisi ve sorumluluğu olan kişileri,

Sponsor: Çalışmalar için test laboratuvarlarını görevlendiren, destekleyen kurum veya kuruluşu,

Çalışma Yöneticisi : Çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

Baş Uzman : Birden fazla yerde yapılan çalışmalarda çalışma yöneticisini temsil eden ve görevlendirildiği çalışma aşamalarının her biri için belirlenmiş yetkiye sahip olan kişiyi,

Kalite Güvence Programı : Çalışmaların yürütülmesinden bağımsız olarak, personelinde dahil olduğu test laboratuvarları yönetiminin iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygunluğunu sağlamak için planlanmış ve tanımlanmış sistemi,

Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP): Çalışma planı veya test rehberlerinde detaylı olarak açıklanmayan faaliyetlerin veya testlerin nasıl yapılacağını açıklayan yazılı dokümanları,

Düzeltici Faaliyet Programı: Test ortamında iş yükünün değerlendirilmesine ve çalışmaların izlenmesine yardımcı olacak bilgilerin derlenmesine ilişkin programı,

Kısa Süreli Çalışmalar : Geniş çapta kullanılan rutin teknikler ile kısa süreli çalışmaları,

Çalışma Planı : Çalışmanın amacını, test planını açıklayan ve yapılan değişiklikleri içeren dokümanı,

Çalışma Planı Değişiklikleri: Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmış değişiklikleri,

Çalışma Planı Sapmaları : Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmamış değişiklikleri,

Test Sistemleri: Çalışmalarda kullanılan biyolojik, kimyasal veya fiziksel sistemler veya bunların bileşimi,

Ham Veri : Çalışmada elde edilen orijinal gözlemler ve faaliyetlerin sonuçlarını içeren orijinal laboratuvar kayıtları ve dokümantasyon veya bunların onaylı kopyalarını, (örneğin; fotoğraflar, mikrofilm, mikrofiş kopyaları, bilgisayar ortamında okunabilir ortamlar, gözlemler, otomatik cihazlarda elde edilen kaydedilmiş veriler)

Örnek : İnceleme, analiz veya muhafaza amacıyla test sisteminden alınan maddeyi,

Test Başlangıç Tarihi : Çalışmaya özgü ilk verinin alındığı tarihi,

Test Bitiş Tarihi : Çalışmada son verinin alındığı tarihi,

Çalışma Başlangıç Tarihi : Çalışma yöneticisinin çalışma planını imzaladığı tarihi,

Çalışma Bitiş Tarihi : Çalışma yöneticisinin sonuç raporunu imzaladığı tarihi,

Test Maddesi : Çalışmaya konu olan maddeyi,

Kontrol Maddesi : Test maddesinin karşılaştırılmasında kullanılan maddeyi,

Seri: Belirli üretim aşamasında üretilen test maddesi veya referans maddesinden alınan ve bütününü temsil eden belirli miktarı,

Taşıyıcı: Test sisteminin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için test veya kontrol maddelerinin karıştırılmasında veya çözülmesinde veya dağıtılmasında taşıyıcı olarak kullanılan herhangi bir taşıyıcı maddeyi,

İLU Uygunluk İzlemesi: İLU prensiplerine uygunluğun doğrulanması amacı ile laboratuvarların periyodik denetlenmesi ve/veya çalışmaların kontrolünü,

İLU Uygunluk Programı: Denetleme ve çalışmaların kontrolü aracılığı ile test laboratuvarlarının İLU’ya uygunluğunun izlenmesi için oluşturulan ayrıntılı programı,

İLU İzleme Birimi: Test laboratuvarlarının İLU’ya uygunluğunun izlenmesi ve İLU ile ilgili diğer görevleri yerine getirmekten sorumlu birimi, (birden fazla birim kurulabilir.)

Test Laboratuvarlarının Denetlenmesi: İLU prensiplerine uygunluk derecesinin değerlendirilmesi için test laboratuvar işlem ve uygulamalarının yerinde incelenmesi. Bu amaçla denetim süresince laboratuvar yönetim yapısı ve işletime yönelik uygulamaların incelenmesi, teknik personelle görüşme yapılması, verilerin bütünlüğünü ve kalitesinin değerlendirilmesini ve rapor edilmesini,

Çalışmaların Kontrolü: Ham verilerin doğru olarak rapor edilip edilmediğinin belirlenmesi, testlerin çalışma planı ve SÇP’ye göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi, raporda yer almayan bilgilerin tespit edilmesi, verilerin elde edilmesi için yapılan uygulamaların verilerin geçerliliğini olumsuz yönde etkileyip etkilemediğinin saptanması amacıyla ham veriler ve ilgili kayıtların ara kayıtlar veya sonuç raporu ile karşılaştırılmasını,

Denetçi: İLU İzleme Birimi adına test laboratuvarlarını denetleyen ve çalışmaları kontrol eden kişiyi,

İLU Uygunluk Durumu: İLU İzleme Birimi tarafından belirlenen, test laboratuvarlarının İLU prensiplerine uygunluk derecesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kamu Kuruluşunun Görev ve Yetkileri, İLU İzleme Biriminin Görev ve Yetkileri, Denetçi, Uygunsuzluklar, Anlaşmazlıklar

Yetkili Kamu Kuruluşunun Görev ve Yetkileri

Madde 5 — Yetkili Kamu Kuruluşu;

a) İLU Uygunluk Programına uygun nitelikte personel istihdam edilmiş ve belirlenmiş yönetim yapısı altında çalışan yasal olarak tanımlanabilir İLU izleme birimini kurar,

b) İLU İzleme biriminin, gerekli teknik ve bilimsel uzmanlığa sahip denetçilerden doğrudan sorumlu olmasını sağlar,

c) İLU prensiplerine uyum ile ilgili dokümanlar yayınlar,

d) İLU uygunluk izleme programının detaylarını veren ve programın yürütüldüğü idari ve yasal çerçeve yapısına ilişkin bilgileri ve yayımlanan kanunlara, düzenlemeler ve uygulama kodları gibi normatif dokümanlara, denetleme klavuzlarına, rehber notlara, denetleme periyotlarına ve/veya denetleme programlarını için kriterlere atıfları içeren dokümanlar yayınlar,

e) Ulusal ve uluslar arası amaçlarla denetlenen test laboratuvarlarının ve çalışma kontrollerinin kayıtlarını muhafaza eder,

f) İLU uygunluk izleme faaliyetleri sonucunda gizli bilgilere ulaşma yetkisi olan denetçilerin ve diğer personelin, gizliliği korumaları için talimatlar bulundurur,

g) Test laboratuvarı denetleme ve çalışmaların kontrolü ile ilgili raporların, bu raporlardan ticari hassasiyeti ve gizliliği olan tüm bilgiler çıkarılmadıkça, sadece Yetkili Kamu Kuruluşuna ve uygun olduğunda, denetlenen veya çalışmaların kontrolü ile ilgili test laboratuvarlarına ve/veya sponsora verilmesini sağlar,

h) İLU Uygunluk Programı kapsamında çalışan laboratuvar sayısı, denetleme sıklığı, bu laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecek testlerin sayısı ve karmaşıklığı, Yetkili Kamu Kuruluşu tarafından talep edilen özel denetim veya çalışmaların kontrolü sayısını dikkate alarak denetçi atar,

ı) İLU prensiplerinden sapmalar olduğundan şüphelenmesi durumunda laboratuvar denetimi ve çalışmaların kontrolü talebinde bulunur,

i) Test laboratuvarları ve İLU İzleme Birimi arasında olabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve itiraz başvurusu yapılma esasları ile ilgili prosedürler oluşturur.

İLU İzleme Biriminin Görev ve Yetkileri

Madde 6 — İLU İzleme Birimi;

a) İLU denetçilerinin tecrübe ve bireysel nitelikleri dikkate alınarak uygun eğitim programları hazırlar,

b) İLU prensiplerinin uygulanması ve uygunluğunun izlenmesinde uluslararası uyumu sağlamak için diğer OECD ülkelerinin, İLU İzleme Birimi personelleri arasında ortak eğitim faaliyetlerini içerecek bilgi alışverişi ve danışmanlık hizmetlerini teşvik eder,

c) Denetçilere uygun kimlik sağlar,

d) Test laboratuvarlarının denetimini ve çalışmaların kontrolünü yapar,

e) Gerektiğinde test laboratuvarlarının denetimini ve çalışmaların kontrolünü diğer kamu kurum veya kuruluşlarına sözleşme suretiyle yaptırabilir,

f) Ticari değeri olan bilgilere ulaşabilir ve hatta ticari duyarlılığı olan dökümanları laboratuvardan alabilir veya raporlarında detaylı şekilde yazabilir,

g) Laboratuvar yönetiminin isteği dışında halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından önemli verilere ulaşma ihtiyacı olduğunda, denetçileri laboratuvara girmekle görevlendirebilir.

Denetçi

Madde 7 — Denetçilerin;

a) Denetçiler kimyasalların testleri ile ilgili bilim dallarında kamu ve/veya özel sektörde en az beş yıl teknik deneyime sahip olmaları,

b)Yürütülen çalışmalarla ilgili alanlarda yurt içi veya yurt dışında eğitim veren en az dört yıllık bir Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmaları,

c) Denetlenen ve çalışma kontrolleri yapılan laboratuvarlarla veya sponsorlarla maddi veya diğer menfaatlerinin bulunmaması,

şarttır.

Denetçiler, test laboratuvarlarını Ek’te ifade edilen kriterlere uygun olarak denetler ve çalışmaları kontrol eder.

Test laboratuvar denetimi veya çalışmaların kontrolü tamamlandığında, denetçi rapor hazırlar ve İLU İzleme Birimine sunar.

Uygunsuzluklar

Madde 8 — Test laboratuvar denetimi veya çalışmaların kontrolü İLU prensiplerinden sadece küçük bir sapma gösteriyorsa bu sapmaların laboratuvar tarafından düzeltilmesi istenir. Denetçi yapılan düzeltmeleri onaylamak için uygun bir zamanda tekrar laboratuvara gidebilir.

Sapmaların olmadığı veya çok küçük sapmaların tespit edildiği durumlarda İLU İzleme Birimi denetlenen test laboratuvarlarının denetleme bulgularına göre İLU prensiplerine uygun olarak işletildiklerini rapor eder. Rapor denetleme tarihini ve ayrıca uygunsa , test laboratuvarlarında denetlenen test çeşitlerini de içerir.

Önemli sapmalar bulunduğunda, İLU İzleme Birimi test laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmaların geçerliliğini etkileyebilecek hatalar ve eksiklikler hakkında detaylı bilgi veren durum raporu hazırlar ve reddedilen çalışma ile ilgili Yetkili Kamu Kuruluşuna tavsiye raporu sunar. Rapora, sapmaların detaylarının verildiği belgeler eklenir.

Yetkili Kamu Kuruluşu test laboratuvarının çalışmalarını askıya alabilir veya bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarına son verebilir.

Anlaşmazlık Durumları

Madde 9 — Test laboratuvar denetimi veya çalışmaların kontrolü süresince denetçi ve test laboratuvar yönetimi arasındaki problemler veya fikir ayrılıkları giderilemeyebilir. Bu gibi durumlarda anlaşmazlıklar Yetkili Kamu Kuruluşu tarafından oluşturulan prosedürlere uygun olarak etkili, açık ve profesyonel bir yaklaşımla ele alınır ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum,Yürürlük ,Yürütme

Genel Hükümler

Madde 10 — Laboratuvarların denetimi ve çalışmaların kontrolü Ek’te ifade edilen işlemlere göre yapılır.

Madde 11 — Her yıl Yetkili Kamu Kuruluşu ülkesinde İLU’nun yürütülmesi ile ilgili bir rapor hazırlar.

Bu rapor denetlenen laboratuvarların listesini, denetleme tarihlerini ve denetlemelerin sonuçlarının kısa bir özetini içerir.

Bu rapor her yıl Müsteşarlık aracılığıyla 31 Marttan önce Komisyona iletilir. Yetkili Kamu Kuruluşu İLU uygunluk izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ticari hassasiyeti ve gizliliği olan bilgileri sadece Komisyona ve denetleme ve çalışmaların kontrolü ile doğrudan ilgili olan laboratuvar ve sponsorlara verir.

Denetlenen laboratuvarların adı, İLU uygunluk durumu ve denetleme ve çalışmaların kontrolünün yapıldığı tarihler gizli bilgi değildir.

Madde 12 —Yetkili Kamu Kuruluşu, ülkesindeki laboratuvarın çalışmalarının İLU’nun bütünlüğü ve güvenirliği açısından tam olarak İLU’ya uymadığı konusunda sağlam delillere sahip olması durumunda hemen Müsteşarlık aracılığıyla Komisyonu bilgilendirir.

Madde 13 — Yetkili Kamu Kuruluşu diğer bir Üye Devlet topraklarında faaliyet gösteren bir laboratuvarın, testleri İLU prensiplerine uygun olarak gerçekleştirmediği hususunda sağlam delillere sahipse daha detaylı bilgi talebinde bulunabilir ve özel olarak yeni bir çalışmaların kontrolü ile birlikte denetim isteyebilir.

İlgili Üye Devletle bir anlaşmaya varılması mümkün olmazsa, Yetkili Kamu Kuruluşu karar nedenlerini de belirterek Üye Ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığıyla derhal bilgilendirir.

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum

Madde 14 — Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerinin denetimi ve çalışmaların kontrolüne ilişkin 88/320/EEC sayılı Direktif ile bu Direktif Eki’nin teknik gelişmelere ikinci kez adaptasyonu hakkındaki 99/12/EC Direktifin uyumu için hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Çevre Bakanı yürütür.

 

EK

 

Test Laboratuvarlarının Denetimi ve Çalışmaların Kontrolü

Test Laboratuvarlarının Denetimi:

Ön Denetim

 

Denetimi yapılacak test laboratuvarının yönetim yapısı, binaların yerleşim planı ve çalışmaların kapsamı ile ilgili bilgiler denetçiye verilir.

Denetçi test laboratuvarına ait önceki denetim raporlarını, yerleşim planlarını, personelin öz geçmişlerini, organizasyon şemalarını ve protokoller gibi mevcut dokümanları inceler.

Bu dokümanlar aşağıdaki konularda bilgi sağlar;

-Test yapılan merkezlerin türü, boyutu ve yerleşim planı,

-Denetlenilecek çalışmaların kapsamı,

-Test laboratuvarı yönetim yapısı.

Denetçiler; özellikle önceki denetim raporlarında belirtilen olumsuzluklara dikkat eder. Test laboratuvarının daha önce denetlenmemiş olduğu durumlarda ön ziyaret yaparak gerekli bilgileri toplar. Gerekli personel ve ilgili dokümanların hazır bulundurulması için denetçiler denetim tarihi, saati, amacı ve süresi konusunda test laboratuvarını bilgilendirebilir.

Başlangıç Toplantısı

Bu toplantıda yönetime ve personele yapılacak denetim ve kontrolün nedenleri hakkında bilgi verilir. Denetlenecek alanlar, kontrol edilecek çalışmalar, gerekli personel ve dokümanlar belirlenir. Başlangıçta test laboratuvar denetimi veya çalışmaların kontrolü ile ilgili idari ve uygulamaya yönelik ayrıntılar test laboratuvarı yönetimi ile tartışılır.

Bu toplantıda denetçiler;

-Denetimin amacı ve kapsamını ana hatları ile ortaya koyar,

-Test laboratuvarlarının denetimi için gerekli olacak, tamamlanmış veya devam eden çalışmaların listesi, çalışma planı, SÇP’ler ve çalışma raporları gibi dokümanları ister,

-İlgili dokümanlara ulaşabilmesi ve gerektiğinde çoğaltılması konusunda anlaşma sağlar,

-Test laboratuvarının idari yapısı ve personeli ile ilgili bilgileri ister,

-İyi laboratuvar uygulamaları çalışmalarının yürütüldüğü test alanlarında İLU kapsamı dışında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi ister,

-Yapılacak denetimde test laboratuvarlarının hangi bölgelerinin denetleneceği konusunda ilk belirlemeyi yapar,

-Kontrolü yapılmak üzere seçilen, tamamlanmış veya devam eden çalışmalar için gerekli doküman ve belirlenen örnekleri açıklar,

-Denetimin bitiminde bir kapanış toplantısı düzenleyeceğini bildirir,

-Laboratuvar denetimi süresince kalite güvence personelinin kendisine eşlik etmesini isteyebilir,

-Denetçiler dokümanların incelenmesi ve diğer çalışmalar için oda tahsis edilmesini isteyebilirler.

Teşkilat ve Personel

Test laboratuvarının, yapılmakta olan çalışmaların özelliklerine uygun, yeterli sayıda kalifiye personel, insan kaynakları ve destek hizmetlerinin bulundurup bulundurmadığı, teşkilat yapısının uygun olup olmadığı ve yönetimin bu alanda yapılan çalışmalara uygun şekilde personelin eğitiminin ve sağlık takibinin yapılıp yapılmadığını belirlemek için yönetimden aşağıda belirtilen ve gerekli olan;

- Yerleşim planları,

- Teşkilat şemaları,

- İlgili personellerin öz geçmişleri,

- Tamamlanmış veya devam eden çalışmalar için, çalışmanın türü, başlangıç-bitiş tarihleri, test sistemi, uygulanan metod ve çalışma yöneticisinin ismini içeren listeleri,

- Personel sağlığı takip politikaları,

- Personel görev tanımı, personel eğitim programları ve kayıtları,

- Test laboratuvarları standart çalışma prosedürlerinin listesi,

- Denetlenen veya kontrolü yapılan çalışmalara özgü standart çalışma prosedürleri,

- Kontrolü yapılan çalışmalar ile ilgili yöneticiler ve sponsorların listesi,

gibi dokümanları ister.

Denetçi özellikle;

- Çalışma yöneticileri, kalite güvence yöneticisi ve diğer personelin kimlik ve vasıflarını,

- İlgili test alanları için standart çalışma prosedürlerinin mevcudiyetini,

- Test laboratuvarının iş yükünü belirlemek için tamamlanmış veya devam eden çalışmaların listesini,

gözden geçirir.

Kalite Güvence Programı

Çalışmaların, İLU prensiplerine uygun yürütüldüğünü yönetim kademesine kanıtlayan mekanizmaların yeterli olup olmadığını belirlemek üzere; kalite güvence yöneticisinden, kalite güvence denetim sistemi ve metotlarını kalite güvence izleme kayıt sistemini ve gözlemlerin kayıt edildiği sistemi göstermesi istenir.

Denetçiler;

- Kalite güvence yöneticisi ve tüm kalite güvence personelinin vasıflarını,

- Kalite güvence biriminin çalışmalara katılan personelden bağımsız olarak çalışıp çalışmadığını,

- Kalite güvence biriminin denetimleri nasıl programlandığı ve yönettiği çalışmalarda kritik aşamaların nasıl izlendiği, kalite güvence denetimleri ve izleme faaliyetleri için hangi kaynakların mevcut olduğunu,

- Her bir çalışmanın kısa sürede izlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, örnek bazında izlemeye yönelik düzenlemelerin bulunup bulunmadığını,

- Çalışmanın pratik aşamalarında kalite güvence izlemenin kapsamı ve ayrıntılarını,

- Test laboratuvarı rutin çalışmalarında kalite güvencenin kapsam ve ayrıntılarını,

- Sonuç raporunun ham verilerle uygunluğunun kontrolü için kalite güvence işlemlerini,

- Çalışmanın kalite ve bütünlüğünü etkileyecek sorunlara ilişkin raporların kalite güvence birimi tarafından yönetime verildiğini,

- Sapmalar tespit edildiğinde kalite güvence birimi tarafından uygulanan işlemleri,

- Çalışmalar veya çalışmaların bir kısmının anlaşmalı laboratuvarlar tarafından yapıldığında kalite güvence biriminin rolünü,

- SÇP’lerin gözden geçirilmesinde, düzeltilmesi ve kontrolünde kalite güvence biriminin katkısını, kontrol eder.

Test Laboratuvarları

Test laboratuvarı yürütülen çalışmaların gereksinimlerini karşılayacak büyüklükte, tasarımda ve yerleşimde olup olmadığını tayin etmek üzere denetçiler aşağıdaki belirtilenleri kontrol ederler;

- Tasarım farklı çalışmalar için ve benzerlerinin karışmaması için yeterli ayırım sağlanıp sağlanmadığı, kullanılan test malzemesi, hayvanlar, yiyecekler, patolojik örnekler vs,

- Çevre kontrolü ve izleme prosedürlerinin bulunup bulunmadığı ve hayvan, diğer biyolojik deney sistemi odaları, depolar ve laboratuvar gibi kritik alanlarda işlevsel olup olmadığını,

- Birimlerde genel temizlik ve bakım, gerekiyorsa haşere mücadele yöntemlerinin yeterli olup olmadığını.

Biyolojik Deney Sistemleri, Barındırma ve Korunma

Deney hayvanları ve diğer biyolojik test sistemleri ile çalışıldığında test laboratuvarının, test sistemi ve verilerin kalitesini etkileyebilecek sorunları önlemeye yeterli bakım, barındırma ve koruma şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için denetçi;

- Kullanılan test sistemleri ve test gereksinimleri için uygun birimlerin olup olmadığını,

- Laboratuvara gelen hayvan ve bitkileri karantinaya almak için düzenlemelerin mevcut olup olmadığı ve düzgün işleyip işlemediğini,

- Hasta ve taşıyıcı olduğu bilinen veya şüphelenilen hayvanların gerekirse sistemdeki diğer elemanlar için izolasyon sistemlerinin bulunup bulunmadığını,

- Test sistemine uygun sağlık, davranış veya diğer konularla ilgili yeterli izleme ve kayıt olup olmadığını,

- Her bir test sistemi için çevre koşullarını koruyacak yeterli, iyi korunmuş ve etkili malzemelerin olup olmadığını,

- Diğer malzemelerin yeteri kadar temiz tutulup tutulmadığını,

- Çevre koşullarını ve destek sistemlerini kontrol etmek üzere gerekli analizlerin yapılıp yapılmadığını,

- Hayvan ve test sistemi atıklarının ortamdan uzaklaştırılması ve bertarafı için düzenlemelerin bulunup bulunmadığı ve bunların çevresel kirlenmeyi, hastalık, koku ve zararlı istilasını en aza indirecek şekilde uygulanıp uygulanmadığını,

- Bütün test sistemlerinde hayvan yemleri ve diğer eşdeğer malzeme için muhafaza alanlarının bulunup bulunmadığı, bu alanların test maddeleri, haşere kontrol kimyasalları veya dezenfektanlar gibi malzemelerin muhafazası için kullanılıp kullanılmadığı; hayvanların barındırıldığı veya diğer biyolojik test sistemlerinin muhafaza edildiği alanlardan ayrı olup olmadığını,

- Depo edilen yem ve yatak malzemelerinin kötü çevre koşulları, haşere istilası ve kirlenmeden kaynaklanan bozulmaya karşı korunup korunmadığını, kontrol eder.

Cihaz, Malzeme, Reaktif ve Örnek

Test laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar için gerekli cihazların kapasite, sayı ve yerleşimlerinin; malzeme, reaktif ve örnekleri etiketleme, kullanma ve depolama şartlarının uygunluğunu belirlemek için denetçi;

- Cihazın temiz ve iyi durumda çalışır halde olup olmadığını,

- Malzeme ve kimyasal reaktiflerin uygun bir şekilde etiketlendiğini, uygun koşullarda depolandığını ve son kullanma tarihinin dikkate alındığını, reaktif etiketlerinde menşeini, derişimini, kimliğini ve diğer ilgili bilgilerin bulunup bulunmadığını,

- Bilgisayarlı sistemler dahil ölçüm cihaz ve ekipmanların geçerlilik, kalibrasyon, doğrulama, bakım ve çalışma kayıtlarının korunup korunmadığını,

- Test sistemi çalışma, alınma tarihi ve alınma şekli bakımından iyi tanımlanmış olup olmadığını,

- Kullanılan cihaz ve malzemelerin test sistemini fark edilir bir düzeyde değiştirip değiştirmediğini, kontrol eder.

Test Sistemleri

Test laboratuvarlarında yürütülen çalışmaların gerektirdiği değişik test sistemlerinin kontrol ve muamelesi için uygun işlemlerin bulunup bulunmadığını belirlemeye yönelik denetçi;

Fiziksel ve Kimyasal Sistemlerde;

- Çalışma planları gerektirdiğinde, test ve referans maddelerinin kararlılığının tayin edildiği ve test planında belirtilen referans maddelerinin kullanıldığını,

-Otomatik sistemlerde, grafik olarak oluşturulmuş verilerin, kayıtların ve bilgisayar çıktılarının ham veri olarak dokümante edilmesi ve arşivlenmesini,

Biyolojik Test Sistemlerinde;

- Test sistemlerinin çalışma planlarında belirtildiği gibi olduğunu,

- Test sistemlerinin çalışma süresince yeterli ve uygun olarak tanımlandığı ve kabul kayıtlarının mevcut olduğu kabul edilen, kullanılan, değiştirilen ve atılan test sistemlerinin sayısının tam olarak dokümante edildiğini,

- Test sistemlerinin barınak ve kaplarının bütün gerekli bilgilerle uygun bir şekilde tanımlandığını,

- Aynı hayvan cinsleri veya aynı biyolojik test sistemleri ile fakat farklı maddelerle yürütülen çalışmaların yeterli ayrımının olduğunu,

- Hayvan türleri ve diğer biyolojik test sistemlerinde yer ve zaman bakımından yeterli ayırımının olduğunu,

- Biyolojik test sistemi çevresinin sıcaklık, aydınlık / karanlık döngüsü gibi özellikler bakımından çalışma planına veya SÇP'lere uygun olduğunu,

- Kabul belgesi, muamele, barındırma, bakım ve sağlık değerlendirme kayıtlarının test sistemlerine uygun olduğunu,

- Hayvan ve bitki test sistemlerinin muayene, karantina, hastalık oranı, ölüm oranı, davranış, teşhis ve tedavileri veya diğer biyolojik test sistemlerine de uygun benzer verilerle ilgili kayıtların korunduğunu,

- Testlerin sonunda test sistemlerinin uygun bertarafı ile ilgili talimatların bulunup bulunmadığını,

Test ve Referans Maddelerinde;

- Test ve referans maddelerinin sorumlu personelin kimliğini de belirtecek şekilde kabulü, muamelesi, örneklemesi, kullanımı ve depolanmasına ait kayıtları,

- Test ve referans madde kaplarının uygun olarak etkilenmesini,

- Saklama koşullarının test ve referans maddelerinin konsantrasyonu, saflığı ve kararlığının korunmasına uygunluğunu,

- Test ve referans maddelerinin tanımı, saflığı, bileşimi, kararlılığının belirlenmesi ve bulaşmanın önlenmesi ile ilgili kayıtları,

- Test ve referans maddelerini içeren karışımların homojenliği ve kararlılığını belirten prosedürleri,

- Test ve referans maddelerinin karışımını bulunduran kapların etiketleri ve içeriklerinin homojenlik ve kararlılığına ilişkin kayıtları,

- Dört haftadan uzun süren testlerde test ve referans maddelerinin her bir serisinden analitik amaçla örnek alınmış ve uygun bir süre saklanmış olmasını,

- Maddeleri tanıma ya da çapraz bulaşmadaki hataları önleyecek şekilde maddeleri karıştırma prosedürlerinin bulunmasını, kontrol eder.

Standart Çalışma Prosedürleri ( SÇP)

Test laboratuvarındaki çalışmaların kontrol edilmesi için en önemli yönetim tekniklerinden birisi yazılı standart çalışma prosedürleridir. Bunlar direk olarak test laboratuvarı tarafından yürütülen rutin test elamanları ile ilgilidir. Test laboratuvarlarının çalışmasına yönelik tüm önemli konular ile ilgili yazılı SÇP lerin bulundurulup bulundurulmadığını belirlemek için denetçi aşağıda belirtilenleri kontrol eder.

- Her bir test laboratuvar alanı ile ilgili onaylı SÇP kopyalarının mevcudiyetini,

- SÇP’lerin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi ile ilgili prosedürlerin mevcudiyetini,

- SÇP’lerdeki herhangi bir düzeltme ya da değişikliğin onaylı ve tarihli olmasını,

- SÇP’lerin eski dosyalarının muhafaza edilmesini,

- Aşağıdaki faaliyetlerle ilgili SÇP’leri bulundurulur fakat bunlarla sınırlandırılmaz;

ı) Test ve referans maddelerinin kabul belgesi, tanımı, saflığı, bileşim ve kararlılığın tayini, etiketleme, muamele, depolanması, örnekleme, kullanım,

ii) Ölçüm cihazları, bilgisayarlı sistemler ve çevre kontrol ekipmanlarının kullanımı, bakımı, temizlenmesi, kalibrasyonu ve geçerliliği,

iii) Reaktif ve doz formülasyonlarının hazırlanması,

iv) Kayıt tutma, rapor etme, muhafaza, kayıt ve raporların tekrar kullanılması,

v) Test sistemlerini içeren alanların hazırlanması ve çevresel kontrolü,

vı) Test sistemlerinin kabul, nakil, konum, niteliklerin belirlenmesi, tanımı ve bakımı,

vii) Çalışma öncesinde, sırasında ve bitiminde test sistemlerine yapılan muamele,

viii) Test sistemlerinin bertarafı,

ix) Haşere kontrol ve temizleme maddelerinin kullanımı,

x) Kalite güvence programı işlemleri.

Çalışma Performansı

Çalışma planlarının mevcudiyeti, bu planların ve çalışmaların İLU prensiplerine uygunluğunun doğrulanması için denetçi;

- Çalışma planının çalışma yöneticisi tarafından imzalanmış olduğunu,

- Çalışma planında yapılan herhangi bir değişiklik çalışma yöneticisi tarafından imzalanmış ve tarih atılmış olduğunu,

- Sponsorun çalışma planını kabul tarihinin bulunduğunu,

- Ölçümler, gözlemler ve incelemelerin çalışma planına ve ilgili SÇP’lere uygunluğunu,

- Ölçümlerin, gözlemlerin ve incelemelerin sonuçlarının doğrudan, hemen, tam ve okunaklı olarak kayıt edilmiş, imzalanmış veya paraflanmış ve tarihi atılmış olduğunu,

- Bilgisayarda saklanan bilgilerde dahil olmak üzere ham verilerde yapılan herhangi bir değişiklik önceki kaydın okunmasını engellemediği, değişikliği yapan kişi tarafından nedeni belirtilerek, tarih atıldığı, imzalandığı veya paraflandığı,

- Bilgisayarda elde edilmiş veya kayıt edilmiş verilerin tanımlanmış olması ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce değiştirilmesine veya kaybına karşı prosedürlerin bulunmasını,

- Çalışma sırasında kullanılan bilgisayarın güvenilir, yeterli ve geçerli olmasını,

- Ham verilerde kaydedilmiş olan herhangi bir beklenmedik olayın incelenmiş ve değerlendirilmiş olmasını,

- Sonuç ve ara çalışma raporlarında sunulan sonuçların uyumlu ve tam olması, ham verileri doğru olarak yansıtıyor olmasını, kontrol eder.

Çalışma Sonuçlarının Rapor Edilmesi

Sonuç raporlarının İLU prensiplerine uygun olarak hazırlandığını belirlemek için denetçi;

- Çalışmaların geçerliliğinin, sorumluluğunun kabul edildiğini belirtmek ve çalışmanın İLU prensiplerini uygunluğunu doğrulamak için sonuç raporunun çalışma yöneticisi tarafından imzalandığını ve tarih atıldığını;

- Sonuç raporuna işbirliği yapılan diğer bölümlerden gelen raporlar dahil edilmişse ilgili baş uzmanlar tarafından da imzalanmış ve tarih atılmış olduğunu,

- Raporda, imzalı tarihli kalite güvence belgesinin bulunduğunu,

- Sonuç raporunda yapılan herhangi bir değişikliğin sorumlu kişi tarafından yapılmış olduğunu,

- Tüm numune ve ham verilerin arşivdeki yerlerini belirten listelerin varolduğunu, kontrol eder.

Kayıtların Muhafazası

Test laboratuvarının gerekli kayıt ve raporları oluşturup oluşturmadığı ve bunların uygun muhafazası için yeterli önlemlerin alınıp alınmadığını belirlemek üzere denetçi;

- Arşivden sorumlu bir kişinin görevlendirilmiş olmasını,

- Çalışma planları, ham veriler, final raporu, numune ve örnekler, personelin eğitim kayıtlarının muhafazası için arşiv şartlarını,

- Arşivlendirilmiş bilgilere yeniden ulaşma prosedürlerini,

- Arşiv bilgilerine ulaşımın yetkili kişilerle sınırlandırılması ve yetki verilen kişi ve alanlarla ilgili kayıt prosedürlerini,

- Arşivden alınan ve iade edilen malzemelerle ilgili bir listenin olmasını,

- Kayıtlar ve malzemelerin ihtiyaç duyulan veya uygun bir süre saklanıp saklanmadığı ve yangın, olumsuz çevre koşulları gibi nedenlerle kaybı ve zarar görmesine karşı önlemlerin bulunup bulunmadığını, kontrol eder.

Çalışmanın Kontrolü

Test laboratuvarı denetimi genellikle çalışmaların kontrolü vasıtasıyla devam eden veya tamamlanmış çalışmaların incelenmesini içerir. Yetkili Kamu Kuruluşu tarafından özel çalışmaların kontrolü istenildiğinde çalışmalar test laboratuvarları denetiminden bağımsız olarak yürütülebilir. Bazı durumlarda denetçiler çalışmaların kontrolünün daha etkin yürütülebilmesi için diğer uzmanların yardımına ihtiyaç duyabilir.

Denetçi;

- Çalışma yöneticisi ve baş uzman gibi çalışmada görevli personelin isim, iş tanımlaması, eğitim ve tecrübe bilgilerini,

- Yürütülen çalışmalar için ilgili alanlarda eğitilmiş yeterli personel olduğunu,

- Çalışmada kullanılan cihaz ve ekipmanın kalibrasyon, bakım ve servis raporlarının incelenmesini,

- Test maddesinin kararlılığı, test maddesi ve test formülasyonlarının ve hayvan yemlerinin analizleri ile ilgili kayıtlarının incelenmesini,

- Çalışmada görevli personelin çalışma planı veya raporlarda belirlenen görevleri yerine getirmek için yeterli zamanlarının olup olmadığını,

- Kontrol prosedürleri veya çalışmaların temel unsurları ile ilgili dokümanları temin edildiğini, kontrol eder.

Bunlar aşağıda belirtilenleri kapsar:

- Çalışma planı,

- Çalışma sırasında kullanılan SÇP’ leri,

- Çalışma notları, defterleri, dosyalar, çalışma verileri, bilgisayar çıktıları ve hesaplamaların kontrolü,

- Sonuç raporu,

Hayvanların kullanıldığı çalışmalarda denetci hayvanların belli bir yüzdesini test ortamına geldikleri andan otopsiye kadar izlemelidirler. Aşağıdaki konularla ilgili kayıtlara özel önem vermelidirler:

- Hayvanın vücut ağırlığı, gıda/su alımı, doz formülasyonu ve uygulanması,

- Klinik gözlem ve otopsi bulguları,

- Klinik kimya,

- Patoloji.

Denetimin Veya Çalışma Kontrolünün Tamamlanması

Test laboratuvarının denetimi, gözlenmesi veya çalışma kontrolü tamamlandığı zaman denetçi kendi bulgularını kapanış toplantısında test laboratuvarı temsilcileri ile tartışır ve denetleme raporunu hazırlar.

Büyük bir test Iaboratuvarının denetimi sırasında iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerinden ufak sapmalar gözlemlenebilir, fakat bunlar laboratuvarda yapılan çalışmaların geçerliliğini etkileyebilecek boyutta değildir. Bu gibi durumlarda denetçi bu test laboratuvarının iyi laboratuvar uygulamaları izleme birimi kriterlerine göre İLU prensiplerine uygun çalıştığı yönünde rapor vermesi uygun olur. Bununla birlikte tespit edilen yetersizlik ve hataların detayları test laboratuvarı yönetimine sunularak bunların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanır. Denetçi bir süre sonra test laboratuvarında düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir.

Test laboratuvarı denetimi veya çalışma kontrolünde bu çalışmaların veya laboratuvarda yapılan diğer çalışmaların geçerliliğini etkileyebilecek İLU prensiplerinden önemli sapmalar tespit edildiğinde denetçi İLU izleme birimine rapor eder. Birim ve/veya Yetkili Kamu Kuruluşu tarafından uygulanacak işlem uygunsuzluğunun boyutuna ve İLU uygunluk programı içerisindeki yasal veya idari şartlara bağlı olarak yürütülür. Yetkili Kamu Kuruluşunun isteği üzerine yürütülen çalışma kontrollerinde bulguların tam bir raporu hazırlanarak ilgili İLU izleme birimi kanalı ile gönderilir.

.